Informace o službě I


Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která činí v současné době 322,50 Kč na 1 litr vyrobeného 100% lihu. Pokud si však za určitých podmínek nechá pěstitel vypálit ovocný kvas v pěstitelské pálenici, odvede daň podstatně nižší. V tomto případě se totiž jedná o službu určenou pro fyzické osoby, na kterou se vztahuje výjimka ze zákonů o lihu a o spotřební dani (§ 28 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů). Odváděná daň je samozřejmě započtena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji platí pálenice. V případě pěstitelského pálení je tato daň pouze 162,- Kč na jeden litr absolutního alkoholu.

Aby se jednalo o pěstitelské pálení musí toto pálení splňovat několik podmínek. První podmínkou je, že zpracovávané ovoce pochází z pěstitelské činnosti pěstitele a nebylo získáno nákupem apod. Dále je pěstitel oprávněn dát si vyrobit v jednom výrobním období nejvýše 30 litrů etylalkoholu (etanolu), což odpovídá 60 litrům 50% alkoholu, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost (§ 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).

Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího. Poslední podmínkou je, že ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním domácnost prodávat.