Informace o službě II


V případě, že si pěstitel v témže výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách a pěstitelskou pálenici a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice. Evidenci je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici povinna předkládat finančnímu úřadu a uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.

Vstupem do Evropské unie se podmínky pro pěstitelské pálení nijak nemění.

Podle údajů Ministerstva zemědělství se touto činností v České republice v současné době zabývá přibližně 400 subjektů.

Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací. Ministerstvo zemědělství může vydané povolení zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno.

Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele, b) písemné prohlášení pěstitele, c) množství a druh převzaté suroviny, d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.