Provozní řád

1.     Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

2.     Pěstitelská palírna vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů se mísí dohromady na základě písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 4 písm. e).

3.     Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona (§ 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních), a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost (§ 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.

4.     Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 1 a v § 2 odst. 1 písm. o) zákona o lihu, tj. musí se jednat o fyzickou osobu, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě o její zaměstnance, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění, a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou palírnu, ve kterém musí být uvedeno

a)     jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele ověřené podle průkazu totožnosti,

b)     stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o) zákona o lihu, přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele (§ 13 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku),

c)     stvrzení podmínek stanovených v odstavci 1,

d)     v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské palírně, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské palírny, která destilát vyrobila,

e)     prohlášení o souhlasu se smícháváním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.

5.     Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.

6.     Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou palírnu je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat

a)     jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele ověřené podle průkazu totožnosti,

b)     písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 3,

c)     množství a druh převzaté suroviny,

d)     množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.

7.     Pracovní doba pro příjem ovoce a výdej destilátu je uvedena na vývěsní tabuli a na internetových stránkách palírny (http://knizecipalenice.cz).

8.     Ovoce, které pěstitel dodává pěstitelské palírně nesmí být shnilé, peckoviny musejí být zbaveny stopek.

9.     Pěstitelské palírně je třeba poskytnout kontaktní údaje (telefon).

10.  K odběru destilátu budou pěstitelé vyzýváni (telefonicky, popř. jinak) a budou povinni destilát do 30 dnů od výzvy odebrat. Dojde-li k opakované výzvě, bude účtován příplatek 5,- Kč.

11.  Destilát se bude stáčet do vlastních lahví pěstitele.